Krajem prošle godine u organizacionu jedinicu „Separacija“ kao dio investicionog procesa pristigla su dva krana namijenjena za dizanje i spuštanje tereta pri radu na popravkama određenih postrojenja. Nosivost kranova je 5 i 10 tona a u njihovu nabavku investirano je oko 250.000 KM.

Cilj ugradnje krana nosivosti 10 tona je olakšavanje poslova na vibracionim sitima 207 i 231 koji su u liniji proizvodnje i bez kojih tehnološki proces ne bi bilo moguće organizovati. Ugradnjom je postignuta brža zamjena i popravka sita, kao i jednostavniji posao radnicima zaduženim na ovim poslovima.

Kran nosivosti 5 tona lociran je iznad trakastog transportera 145, koji će u narednom periodu obezbijediti bržu zamjenu svih dijelova i osigurati da se do sada poslovi rađeni sa ručnim dizalicama obavljaju znatno jednostavnije i kvalitetnije.

-Kranovi su pokrili ona postrojenja na kojima se rade teški i specifični radovi koji su ranije zahtijevali izuzetan napor i vrijeme. Njihova ugradnja obezbijedila je olakšanje poslova i doprinijela sigurnijem načinu rada što nam je i osnovni cilj. Ovo su investicije koje ne iziskuju velike finansijeke troškove, ali su itekako produktivne i samim tim od velikog značaja. - kazao je Salko Gutić, tehnički rukovodilac Separacije.

U investicione planove za 2018. godinu kada je u pitanju ovaj pogon ušla je i nabavka mašine taložnice za krupne klase za koju je već pokrenuta procedura, pa je realno očekivati da se nabavka realizuje u toku godine. Također planirana je i nabavka sita na suhom odsijavanju, centrifugalne pumpe, transformatora, kolske vage, glasnogovornog sistema, te video nadzora. Vrijednost investicija na „Separaciji“ za ovu godinu trebala bi iznositi oko 6,5 miliona KM, što će biti sasvim dovoljno da se omogući nesmetano funkcionisanje pogona.

Ono što je u prošloj godini ometalo funkcionisanje pogona i izdvojilo se kao poseban problem jesu drobilična postrojenja koja su bila uzrok skoro 30% zastoja na Separaciji. Zbog zastarjelosti dijelova hidrauličnog pogona na četverolančanim grabuljastim transporterima, otežane nabavke rezervnih dijelova i teškog održavanja tokom prošle godine pristupilo se rekonstrukciji i izbacivanju hidraulike, te ubacivanju asinkronih elektromotora sa frekventnim pretvaračima na jednoj drobilici, a tokom mjeseca marta tekuće godine i na drugoj drobilici. Za ugradnju elektromotora na dvije drobilice ukupno je utrošeno oko 100.000 KM.

-Proces rada drobilica nakon rekonstrukcije dosta je pojednostavljen, a kvarova za sada skoro da i nema, stvorene su velike uštede i dobijen jednostavniji sistem kojim je lakše upravljati i otklanjati eventualne probleme. – rekao je Muharem Memagić tehnički rukovodilac elektro održavanja.

Nedostatak duvaljki koji je u ranijem periodu u više navrata otežavao rad na Separaciji riješen je nabavkom novih, tako da je u pogonu trenutno ima 5 duvaljki, odnosno 2 duvaljke u radu, 2 u rezervi, te 1 nova duvaljka u magacinu. Dobra situacija je i po pitanju pumpi, koje su također prošle godine pravile određene zastoje. Može se reći da je nabavljen dovoljan broj svih potrebnih dijelova za nesmetano funkcionisanje sistema.

Prva polovina tekuće godine, kada je u pitanju „Separacija“, bazirana je na popravkama, zamjenama i pripremama postrojenja u cilju neometanog rada u drugom dijelu godine kada je potražnja za ugljem znatno veća.