Upravu društva čine:


VD Direktor Društva
Fadil Kudumović, dipl.ing.rud.

Rođen je u Brezovači 1969. godine, općina Banovići, gdje je i završio osnovnu školu. Srednju Mašinsku školu završio je u Banovićima, a Rudarsko – geološki fakultet 1997. godine u Tuzli. Prije dolaska na mjesto VD direktora rudnika "Banovići", petnaest godina radio je u preduzeću "Bita-invest" takođe na poziciji direktora, koje je svih petnaest godina poslovalo pozitivno. Pored navedenog, važno je istaknuti i to da je bio pripadnik Oružanih snaga BiH u periodu od 92-95. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.


VD Izvršni direktor za tehničke poslove
Elvir Jamković, dipl.ing.rud.VD Izvršni direktor za pravne poslove
Jasmina Husić- Mujić, dipl.pravnik

Rođena je 1985. godine u Tuzli. Nakon završenog Pravnog fakulteta 2013. godine počinje sa volonterskim radom u JP "Toplana" Banovići u trajanju od jedne godine. 2015. godine zasniva radni odnos u JU "Služba za zapošljavanje TK Tuzla" na poziciji Stručnog saradnika- Savjetodavca.


VD Izvršni direktor za ekonomske poslove
Ibrahim Demirović, dipl.ecc.

Rođen je 1973. godine u Banovićima. Osnovnu školu završio je u Treštenici, a srednju Elektroehničku školu u Banovićima. 1999. godine završio je Ekonomski fakultet u Tuzli. Radni odnos u rudniku "Banovići" zasnovao je 2000. godine na mjestu "Ekonomiste za pribavljanje i plasiranje finansijskih sredstava". Od 2001-2005. radio je na poslovima "Odgovorni komercijalista za uvoz-izvoz" u Komercijalnom sektoru Rudnika.

Oženjen je i otac jednog djeteta.


VD Izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti
Mr. Damir Mrkonjić, dipl.ing.rud.

Rođen je 1976. godine u Banovićima. Osnovnu školu završio je u Banovići Selu, a srednju Elektrotehničku školu u Banovićima. 2002. godine završio je Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli. Magistrirao je 2017. godine na RGGF u Tuzli, odsjek Rudarstvo, usmjerenje "Površinska eksploatacija". Radni odnos zasniva 2005. godine u rudniku "Banovići" na mjestu "Inženjer tehnološkog procesa na PK" na kojem ostaje do 2009. godine. Od 2009. godine obavlja poslove "Odgovornog projektanta za površinsku eksploataciju uglja".

Oženjen je i otac jednog djeteta.