Upravu Društva čine:


Direktor Društva
Elvir Salihović, dipl.ecc

Rođen 23.10.1970. godine u Modriči. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Banovićima. Ekonomski fakultet smjer menadžment (upravljanje poslovnim procesima) završio u Tuzli 2001. godine. Do imenovanja na funkciju Direktora Društva bio je zaposlen kao profesor u JU Mješovita srednja škola "Banovići", bio član Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići, te Savjetnik Načelnika općine Banovići. U okviru stručnog usavršavanja stekao zvanje "profesor mentor" (2011. godine) i "profesor savjetnik" (2016. godine).


Izvršni direktor za tehničke poslove
Elvir Jamković, dipl.ing.rud.

Rođen 31.10.1970. godine u Banovićima. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Banovićima. Diplomirao je na Rudarsko - Geološko - Građevinskom fakultetu u Tuzli 1997. godine. U RMU "Banovići" d.d. Banovići ranije je obavljao funkciju Izvršnog direktora za investicije i razvoj novih djelatnosti, kao i funkciju v.d. Izvršnog direktora za tehničke poslove.


Izvršni direktor za pravne poslove
Kenan Modrić, dipl.pravnik

Rođen 01.07.1980. godine. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završio u Banovićima. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Do imenovanja na funkciju Izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove RMU "Banovići" d.d. Banovići obnašao je funkciju v.d. Izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove u "Litvatrans" d.d. Banovići, kao i funkciju diplomiranog pravnika u advokatskoj kancelariji Softić Ćamil u Banovićima.


Izvršni direktor za ekonomske poslove
Azur Bećirović, dipl.ecc

Rođen 26.06.1988. godine u Tuzli. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu smjer marketing 2008. godine. Od 2011. godine zaposlenik je RMU "Banovići" d.d. Banovići na ekonomsko - finansijskim poslovima u okviru Službe za praćenje investicija izgradnje Termoelektrane i Tvornice cementa Banovići.


Izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti
Mr. Damir Mrkonjić, dipl.ing.rud.

Rođen je 1976. godine u Banovićima. Osnovnu školu završio je u Banovići Selu, a srednju Elektrotehničku školu u Banovićima. 2002. godine završio je Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli. Magistrirao je 2017. godine na RGGF-u u Tuzli, odsjek Rudarstvo, usmjerenje "Površinska eksploatacija". Radni odnos zasniva 2005. godine u rudniku "Banovići" na mjestu "Inženjer tehnološkog procesa na PK" na kojem ostaje do 2009. godine. Od 2009. godine obavlja poslove "Odgovornog projektanta za površinsku eksploataciju uglja".