RMU „Banovići“ d.d. Banovići i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo zvanični su vlasnici jednog dijela TTU-a. U četvrtak 22. decembra završena je licitacija i time stvoreni realni uslovi za početak rada novog preduzeća.

U prostorijama Termoelektrane Tuzla 05. decembra održana je osnivačka skupština TTU „Energetik“ d.o.o. Tuzla. Sjednicom je predsjedavao dr. Nevad Ikanović izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH.

Skupština je imenovala organe upravljanja, usvojila Statut, Poslovnik o radu Skupštine, Odluku o određivanju naknada članovima Nadzornog odbora, te Odluku o imenovanju Nadzornog odbora.

Za članove Nadzornog odbora ispred JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo imenovani su Nijaz Čustović i dr. Kemal Gutić, dok je ispred RMU „Banovići“ d.d. Banovići imenovan Fertik Glibanović.

Nakon imenovanja održana je i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je izabran predsjednik Nijaz Čustović, te donešena Odluka o kriterijima za utvrđivanje plata i drugih materijalnih prava članova Uprave, kao i Odluka o imenovanju mr. Almira Zulića za direktora Društva, mr. Mustafe Avdića za za izvršnog direktora za tehničke poslove, te Razije Begić za izvršnu direktoricu za funkciju potpore.

Uloženi su maksimalni napori da se steknu uslovi za održavanje prve sjednice, ali i nesmetanog kretanja u rad TTU „Energetik“-a već početkom naredne godine.

Na prvoj sjednici Nadzorni odbor dao je saglasnost za Poslovnik o radu Uprave, te usvojio Poslovnik o radu.

Rukovodstvo Rudnika i Elektroprivrede većinu posla priveli su kraju. Formirani su organi upravljanja, završena licitacija, a do kraja mjeseca okončat će se uplata sredstava. Elektroprivreda u osnivanje Društva ulazi sa 80%, odnosno 6,64 miliona KM, dok će Rudnik za procenat od 20% vlasništva do kraja godine uplatiti 1,66 miliona KM.

Nakon što se ustanovi pravosnažnost sudskog rješenja očekuje se da će od 01. januara 2017. godine TTU „Energetik“ zvanično početi sa radom. Poslove bez javnog natječaja obezbijedit će Elektroprivreda, a biće stvorena mogućnost učestvovanja na javnim tenderima Rudnika i drugih kompanija.

Nakon određivanja sistematizacije poslova biće objavljen javni konkurs za prijem radnika u TTU „Energetik“.