Početkom mjeseca marta na snagu je stupio novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH koji donosi niz novina u ovoj oblasti. Jedna od najznačajnijih koja se tiče rudarstva kao djelatnosti svakako je odredba člana 55. koja glasi:

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH radnik invalid II kategorije invalidnosti ima pravo na naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu ali pod uslovom da je promijenjena radna sposobnost nastala po osnovu POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNE BOLESTI.

Osnovica za određivanje naknade plaće je prosječna neto plaća koju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti, valorizacijom dovedena na nivo plaće za mjesec za koji se isplaćuje naknada.

Dakle, ukoliko je promijenjena radna sposobnost, odnosno invalidnost nastala kao posljedica bolesti radnik invalid II kategorije invalidnosti neće imati pravo na naknadu plaće zbog prerasporeda na drugo odgovarajuće radno mjesto. To pravo pripada isključivo ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalna bolest.

Na osnovu prethodno navedenog povredama na radu ne smatraju se povrede zadobijene namjerno ili iz krajnje nepažnje osiguranika, uslijed pijanstva, odgovornosti trećeg lica, više sile, aktivnosti koje nisu u vezi sa obavljanjem radnih aktivnosti, te nepoštivanja propisa o zaštiti na radu. U slučaju utvrđivanja invalidnosti na osnovu pomenutih povreda i prerasporeda na drugo radno mjesto zaposlenici će imati plaću radnog mjesta na koje su raspoređeni.

Novi Zakon donio je promjene i u načinu određivanja invalidske penzije. Invalidska penzija određivat će se na isti način kao i starosna penzija, dok to ranije nije bio slučaj. Starim Zakonom radnik koji je otišao u invalidsku penziju sa 35 godina staža ostvarivao je maksimalnu penziju (75%) kao da je radio punih 40 godina.

Jedna od izmjena je i sticanje prava na starosnu penziju. Članom 40. Zakona radnik ima pravo na starosnu penziju kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Važno je napomenuti da posebni staž, odosno staž radnika koji su uzeli učešće u oslobodilačkom ratu ne čini staž osiguranja, a uračunat će se u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost lica na koje se taj staž odnosi.

Zakonom je propisana i Izuzetna prijevremena starosna penzija za muškarce i žene. Kada su u pitanju muškarci u 2018. godini potrebno je imati 60 godina i 6 mjeseci života i 35 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Za žene je taj poredak nešto manji, pa bi u 2018. godini žene za Izuzetnu prijevremenu penziju trebale imati 55 godina i 6 mjeseci života i 30 godina i 6 mjeseci staža osiguranja.

Za svaku narednu godinu potrebne godine života i godine staža osiguranja uvećavat će se za 6 mjeseci sve do navršenih 65 godina života. Svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na propisane godine života sa sobom će nositi i umanjenje iznosa ostvarene penzije za 0.333333%.