REVIDOVAN TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA I IMENOVANI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

U prostorijama Direkcije RMU „Banovići“ d.d. Banovići 24. novembra održana je 23. vanredna sjednica Skupštine Društva, koju je, prije izbora radnih tijela, otvorio Sekretar Emir Rahmanović.

Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je punomoćnik Vlade FBiH Amir Halilčević, dok su za ovjerivače zapisnika izabrani Mirsad Smajlović i Ismet Alić.

Na 23. vanrednoj sjednici Skupštine Društva dioničari su sa 100% glasova ZA prihvatili prijedlog Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja za period 2023. – 2025. godine, te jednoglasno potvrdili prijedlog Vlade FBiH i malih dioničara za imenovanje članova Nadzornog odbora.

Naime, zbog isteka perioda na koji je imenovan dosadašnji sastav Nadzornog odbora, bilo je neophodno da se provede procedura ponovnog imenovanja. Ispred državnog kapitala na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani su Enver Omazić i Fertik Glibanović, dok je za člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala na mandatni perid od četiri godine podršku dobio Sead Selman.