Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane Zakonom i Statutom Društva.


Nadzorni odbor čine:

mr. Edin Kurtić, diplomirani pravnik - predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala)

Antun Luburić, dipl.ing.prometa - član Nadzornog odbora (predsjednik privatnog kapitala)