Odbor za reviziju čine:


Predsjednik Odbora za reviziju
Dr. Mirsad Kikanović

Rođen 1954. godine u Tuzli. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku 1979. godine. Zvanje doktora ekonomije je stekao 1988. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Obavljao je različite poslove u struci, i na funkciji ministra finansija u Vladi Tuzlanskog kantona, i ministra finansija u Vladi R BiH. Zaposlen je u ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih poslova, gdje obavlja poslove šefa Odsjeka za nadgledanje primjene poreskih i carinskih zakona u sektoru za carinsku politiku. Nema u vlasništvu dionice u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću RMU “Banovići” d.d. Banovići.


Član Odbora za reviziju
Dr. Adil Kurtić

Rođen je 1952. godine u Banovićima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1975. godine, i na istom magistrirao 1990. godine. Zvanje doktora Ekonomskih nauka stekao je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli 2000. godine. Trenutno obnaša dužnost redovnog profesora za užu naučnu oblast Menadžment i upravljanje na Univerzitetu u Tuzli. Prethodno je obavljao funkcije Rukovodilac sektora za plan, analizu i raspodjelu RMU Banovići. Nema u vlasništvu dionice u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću RMU “Banovići” d.d. Banovići.


Član Odbora za reviziju
Mr. Adisa Balić

Rođena je 1982. godine u Tuzli. 2006. godine završila je Ekonomski fakultet, smjer marketing u Tuzli. Zvanje magistra ekonomije stekla je 2013. godine. Obavljala je dužnosti šefa marketinga službe u "Piemonte" d.o.o. Tuzla, direktora "Balkan Broker Group" d.o.o Tuzla, člana Nadzornog odbora "Elektro Grupa" d.d. Jajce, člana Nadzornog odbora RMU "Kamengrad" d.d. Sanski Most, predsjednika unutarnje kontrole RMU "Kamengrad" d.d. Sanski Most, člana Upravnog odbora "Bobar Osiguranje" a.d. Bijeljina, predavača visoke škole za užu naučnu oblast "Bankarstvo, osiguranje i finansije" na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla. Nema u vlasništvu dionice u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću RMU “Banovići” d.d. Banovići.