Odbor za reviziju čine:


Predsjednik Odbora za reviziju
Mr.sci. Denis Turić,dipl.oec.

Završio studij za sticanje visoke stručne spreme, smjer finansije i računovodstvo, 2003. godine. 2012. stekao zvanje magistra društvenih nauka iz područja ekonomije. Od 2003-2008. godine zaposlen u d.d. "Konjuh" Živinice, a od 2008 - 2017. godine zaposlen u Upravi za indirektno oporezivanje. Od avgusta 2017. godine do danas zaposlen je u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Nema u vlasništvu dionice u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću RMU “Banovići” d.d. Banovići.


Član Odbora za reviziju
Hermedin Zornić, bacholer poslovne ekonomije


Član Odbora za reviziju
Mr. Adisa Balić

Rođena je 1982. godine u Tuzli. 2006. godine završila je Ekonomski fakultet, smjer marketing u Tuzli. Zvanje magistra ekonomije stekla je 2013. godine. Obavljala je dužnosti šefa marketinga službe u "Piemonte" d.o.o. Tuzla, direktora "Balkan Broker Group" d.o.o Tuzla, člana Nadzornog odbora "Elektro Grupa" d.d. Jajce, člana Nadzornog odbora RMU "Kamengrad" d.d. Sanski Most, predsjednika unutarnje kontrole RMU "Kamengrad" d.d. Sanski Most, člana Upravnog odbora "Bobar Osiguranje" a.d. Bijeljina, predavača visoke škole za užu naučnu oblast "Bankarstvo, osiguranje i finansije" na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla. Nema u vlasništvu dionice u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću RMU “Banovići” d.d. Banovići.