Upravi Društva Rudnika u aprilu je predočen Godišnji izvještaj Službe zaštite na radu za 2018. godinu. Prikazano je zadovoljavajuće stanje sigurnosti na nivou cijelog Rudnika, elaborirano na osnovu ocjene stanja sigurnosti i broja povreda po organizacionim jedinicama Rudnika.

U prošloj godini ukupno je zabilježeno 256 povreda što je za 27 povreda više nego što je bio slučaj u 2017. godini, ali ono što je bitno istaći jeste da je u izvještajnom periodu smanjen broj težih povreda za 12 u odnosu na prethodnu godinu. Desila se 1 povreda sa smrtnim ishodom, 18 težih i 237 lakših povreda, a najčešćim uzrokom povređivanja okarakterisana je nepažnja radnika.

Na osnovu nastalih povreda izgubljena su 6.332 radna dana ili 24,7 radnih dana po jednoj povredi, dok je u 2017. godini za manji broj povreda izgubljena 29,4 radna dana po povredi.

Od strane odgovornih lica iz Službe zaštite na radu redovno su vršeni pregledi i kontrola provođenja propisanih mjera iz oblasti zaštite na radu, protivpožarne zaštite, zaštite životne i radne sredine, kao i kontrola tehničke dokumentacije u svim organizacionim jedinicama Rudnika.

Iz Službe takođe navode da je usaglašeno Upustvo o postupku utvrđenja činjenica kod nastanka povreda na radu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Upustvo je dostavljeno svim rukovodiocima pogona radi daljeg upoznavanja zaposlenih, a bitne promjene se prvenstveno odnose na definisanje povreda na radu, gdje se ističe da se povredama na radu smatra:

- povreda osiguranika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje posla koji je osnov osiguranja,

- povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obrnuto, odnosno radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran.

Također, važno je naglasiti da se po novousvojenom Zakonu povredama na radu ne smatraju povrede prouzrokovane:

- namjerno ili iz krajnje nepažnje osiguranika koji je obavljao radne obaveze, kao i na redovnom putu od stana do mjesta rada i obrnuto,

- pijanstvom osiguranika,

- isključivom odgovornosti trećeg lica,

- zbog više sile,

- zbog obavljanja aktivnosti koje nisu u vezi s obavljanjem radne aktivnosti,

- uslijed namjernog nanošenja ozlijede osiguraniku od strane drugog lica izazvanog ličnim odnosom sa osiguranim licem koje se ne može dovesti u vezu sa radno - pravnom aktivnosti,

- uslijed namjernog nekorištenja opreme zaštite na radu i nepoštivanja propisa o zaštiti na radu, nepodržavanja odredbi izdatih i odobrenih tehničkih upustava.

Shodno izdatom Upustvu u navedenim slučajevima kada se ne priznaje povreda na radu pokrenut će se postupak i utvrditi disciplinska odgovornost radnika.