Sindikalni odbor Sindikalne organizacije RMU „Banovići“ d.d. Banovići donio je Odluku o provođenju izbora u Sindikalnoj organizaciji na svim nivoima sindikalnog organizovanja. Za sprovođenje izbora imenovana je Komisija u slijedećem sastavu: dr. Mirsad Bećić – predsjednik, Merima Hogić - sektretar, Dževad Hasić, Edin Haskić, Eniz Salkić, Nermin Velagić, Mehmed Numanović, Selma Dedić i Dževad Dostović.

Komisija je utvrdila Izborna pravila radi ravnopravne zastupljenosti svih radnih cjelina u organima Sindikata, te utvrdila Termin plan za provođenje izbornog procesa.

Kandidacioni zborovi na kojima su svi zaposlenici imali mogućnost predlaganja kandidata održani su 26. i 27. novembra 2017. godine, a Referendum na kome su zaposlenici tajnim glasanjem, na sedam biračkih mjesta, mogli izabrati svoje predstavnike održan je 29.11.2017. godine.

Nakon dostavljanja Izvještaja o provedenim izborima Sindikalni odbor zakazao je Izbornu Skupštinu Sindikalne organizacije koja je održana 30.11.2017. godine u Sali za sastanke Radničkog Doma Banovići.

Sjednicom Sindikalne organizacije do izbora organa Skupštine predsjedavao je tada aktuelni predsjednik Sindikalne organizacije dr. Safer Mušanović koji je iznio kratak rezime sindikalnog djelovanja u proteklom periodu. Izrazio je zadovoljstvo što je bio dio tima koji je proteklih 13 godina radio na očuvanju ovog kolektiva kao zasebnog pravnog subjekta.

  • -U tom periodu prolazilo se kroz teške momente, savladane su gotovo nesavladive prepreke. Na kraju je uvijek pobjeđivalo jedinstvo rudara koji su istrajni na očuvanju rudnika „Banovići“ i cjelokupne lokalne zajednice, zbog toga se zahvaljujem svim rudarima rudnika „Banovići“ kao i svima koji su dali svoj doprinos na postizanju naših ciljeva. Molio bih i novoizabrane sindikalne predstavnike da nastave tim putem. - kazao je dr. Mušanović.

Nakon podnesenog Izvještaja Komisije za provođenje izbora konstituisana je Skupština Sindikalne organizacije i izabrano rukovodstvo iste.

Za predsjednika Skupštine u narednom četverogodišnjem periodu izabran je Zijad Lačić, dok su za članove stalnog radnog predsjedništva Skupštine izabrani Hašim Kovačević i Almir Čolić, a za sekretara Skupštine Selma Dedić, koji su nakon izbora preuzeli zvanično vođenje Izborne Skupštine.

Funkciju delegata Skupštine u narednom mandatnom periodu obnašat će još i: Fahrudin Lugavić, Muhidin Tursunović, Samir Kantić, Adin Delić, Emir Idrizović, Husnija Čamdžić, Amir Balkić, Smajo Mahovkić, Suad Bojić, Mehmed Hasanović, Nermina Mujić, Ismet Alić, Sead Numanović, Latif Muharemović, Šaban Lugavić, Sabahudin Mulahalilović, Ibrahim Handalić, Ismet Šarić, Fehim Bećić, Senad Čergić, Nevres Nurković, Zijad Ahmetović, Ramiz Džinić, Enes Demirović, Halil Beširović, Munib Čergić i Enes Mujić.

Organe Sindikalne organizacije prema odredbama Statuta Sindikalne organizacije, kojima je na Skupštini, a na osnovu rezultata Referenduma, potvrđen mandat, pored Skupštine čine još i: Sindikalni odbor RMU „Banovići“ d.d. Banovići, Sindikalne podružnice i Sindikalne grupe organizovane po Organizacionim cjelinama Društva i to:

SP „Površinska eksploatacija uglja“ u koju su izabrani: Šaban Mešanović – predsjednik Sindikalne podružnice, Bilal Lapandić, Enver Bojić, Hasan Mešanović, Senudin Husagić, Hajrudin Salihbašić i Vahid Bajrić.

U okviru Sindikalne podružnice „Površinska eksploatacija uglja“ djeluju i dvije Sindikalne grupe.

SG PK „Turija“ u koju su izabrani: Enver Bojić – predsjednik Sindikalne grupe, Bilal Lapandić, Suljo Mostarlić, Sifet Hasić, Hasan Mešanović, Senudin Husagić i Fakib Jahić.

SG PK „Grivice“ u koju su izabrani: Hajrudin Salihbašić – predsjednik Sindikalne grupe, Nihad Pirić, Omer Kamberović, Vahid Bajrić i Mihret Varešević.

SP „Podzemna ekspoatacija“ u koju su izabrani: Samir Rahmanović – predsjednik Sindikalne podružnice, Mevludin Imširović, Edis Varešević, Nedžad Kurtić i Zijad Hasić.

SP „Željeznički transport“: Ibrahim Demirović – predsjednik Sindikalne podružnice, Asim Ikanović, Muzafer Sarić, Hasan Zejnilović i Nezira Brigić.

SP „Separacija“ u koju su izabrani: Fahrudin Pozderović - predsjednik Sindikalne podružnice, Amir Džinić, Hakija Brigić, Jasmin Kukić i Zehrudin Handalić.

SP „Direkcija“ u koju su izabrani: Sifet Ikanović – predsjednik Sindikalne podružnice, Mehmed Klopić, Nedžad Nurković, Mugdin Husić i Amir Bećirović.

SP „Standard i usluge“ u koju su izabrani: Samir Mostarlić – predsjednik Sindikalne podružnice, Rahman Dostović, Edina Čolić, Ismira Husić i Safet Šehić.

Prema utvrđenim pravilima u Sindikalni odbor RMU „Banovići“ ulaze predsjednici Sindikalnih podružnica, te predstavnici određenih radnih cjelina radi ravnopravne zastupljenosti svih Radnih jedinica tako da se izbornim rezultatima dolazi do 10 članova Sindikalnog odbora. Nakon izbora predsjednika Sindikalne organizacije na mjesto 11-og člana Sindikalnog odbora dolazi kandidat sa najvećim brojem glasova iz Sindikalne podružnice iz koje je izabran predsjednik Sindikalne organizacije.

U Sindikalni odbor Sindikalne organizacije rudnika „Banovići“ imenovani su: Mirsad Kukić, Sifet Ikanović, Šaban Mešanović, Hajrudin Salihbašić, Enver Bojić, Samir Rahmanović, Mevludin Imširović, Fahrudin Pozderović, Ibrahim Demirović i Samir Mostarlić.

Pošto je utvrđen sastav Sindikalnog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići, predsjedavajući Skupštine članovima Sindikalnog odbora omogućio je da predlože kandidate za predsjednika Sindikalne organizacije.

Mešanović Šaban, kao član Sindikalnog odbora, za predsjednika Sindikalne organizacije predložio je dr. Mirsada Kukića obrazloživši svoj prijedlog činjenicom da je sa svih kandidacionih zborova upućena incijativa delegatima Skupštine da dr. Kukića izaberu za predsjednika Sindikalne organizacije.

Obzirom da nije bilo više prijedloga delegati Skupštine su jednoglasno za predsjednika Sindikalne organizacije izabrali dr. Mirsada Kukića koji se zahvalio na ukazanom povjerenju i u kratkom obraćanju istakao da će povjerenu dužnost shvatiti veoma ozbiljno, da će raditi za dobrobit rudara ovog kolektiva te da će u punom kapacitetu biti na raspolaganju svakom članu Sindikata.

Nakon izbora predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika kao jedanaesti član Odbora sa najvećim brojem glasova ušao je Mehmed Klopić iz Sindikalne podružnice „Direkcija“.

Kao gost na izbornoj Skupštini, obratio se i direktor RMU „Banovići“ d.d. Banovići dr. Munever Čergić koji je čestitao novoizabranim predstavnicima Sindikata, iskazao svoje zadovoljstvo dosadašnjim partnerskim odnosom menadžmenta rudnika „Banovići“ i predstavnika Sindikata. Vjeruje da će saradnja u narednom periodu biti još bolja jer i menadžment i Sindikat imaju iste ciljeve, a to je očuvanje ovog kolektiva, svakog radnog mjesta i puna podrška budućim projektima zacrtanim u planovima rudnika „Banovići“.