Dvadeset i peta redovna sjednica Skupštine rudnika “Banovići” održana je 30. juna u prostorijama Radničkog Doma. Dnevni red Skupštine sadržavao je tri tačke, a pored izbora radnih tijela, odlučivalo se i o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa Izvještajem vanjskog revizora i Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Na sjednici se takođe odlučivalo i o raspodjeli dobiti za 2016. godinu.

Predstavnik Vlade FBiH, većinskog vlasnika kapitala, bio je Tarik Begić, koji je jednoglasnom Odlukom dioničara izabran i za predsjednika Skupštine.

Pravo na učešće i odlučivanje na 25. redovnoj sjednici Skupštine Rudnika imalo je 483.162 dionica, odnosno 69,63%, što je bilo dovoljno da se ispuni kvorum za rad i odlučivanje.

U skladu sa rezultatima glasanja sve tačke dnevnog reda izglasane su stopostotnim procentom, tako da glasačkih listića “protiv” i “suzdržanih“ nije bilo.