PREDVIĐENE KOLIČINE UGLJA SEPARISANE I PLASIRANE NA TRŽIŠTE

Pojačana kontrola ispravnosti opreme, sanacija kritičnih tačaka i obezbjeđenje stabilne proizvodnje u RMU „Banovići“ nastavljena je i u prvim mjesecima ove godine. Na pogonu Separacija svakodnevni problemi rješavaju se u hodu, uz pravovremeno predviđanje uzroka problema i organizaciju dovoljnog broja radne snage, bez ugrožavanja procesa proizvodnje.

Tokom prve polovine mjeseca januara na Separaciji je došlo do podbačaja plana proizvodnje uglja uzrokovanog nepovoljnim vremenskim uslovima. Hladnoća je otežavala istovar, gdje je dolazilo do smrzavanja veće količine materijala, te je bilo neophodno uraditi čišćenje vagona za prevoz rovnog uglja. Pomoć u čišćenu pristigla je i sa drugih pogona Rudnika.

Međutim, tokom mjeseca februara ispunjeni su planovi i sustignut januarski zaostatak na proizvodnji uglja. Kako iz pogona kažu trenutno stanje je zadovoljavajuće, prati se dnevna dinamika proizvodnje i plasmana uglja, te na vrijeme obavljaju remonti strojeva. U slučaju potrebe za dužim zastojem Separacije, praksa je da se prvo obezbijedi prebačaj na proizvodji uglja, a zatim obustavlja separisanje i vrše remonti kritičnih tačaka pogona.Ono što trenutno stvara određene zastoje je sito 202 A na kojem je zbog dotrajalosti došlo do pucanja stranica. Kvarovi se nastoje adekvatno sanirati do nabavke novog sita za koga je procedura, iz mjera predostrožnosti, pokrenuta početkom januara tekuće godine.

U vlastitoj režiji sanirana je vanjska vaga na suhom odsijavanju čijim bi isključivanjem iz rada bio ugrožen proces proizvodnje. Improvizacijom i saradnjom sa građevinskom službom vraćena je u funkciju za tri dana, iako je za ovakav vid problema bilo predviđeno obustavljanje rada vage na 40 dana.

Usporavanje pomenute dinamike rada otklanjanja kvarova, kao i same proizvodnje uglja moglo bi uslijediti kao posljedica problema nabavke valjaka za trake, limova i repromaterijala. Dobavljači sve manje poštuju rokove isporuke, odustaju od tendera i nakon potpisivanja ugovora, a još se ne nazire početak sankcionisanja njihovih neodgovornih postupaka. Separacija je trenutno dovedena u situaciju da ne posjeduje limove, u slučaju potrebe prinuđeni su raditi sa starim limovima ili ih posuđivati sa drugih pogona.

Pored neophodnog repromaterijala, po strategiji poslovanja, u planu su i nabavka drobilce, vibracionog sita, pumpe, kompresora i duvaljke, materijala koji bi osigurao nesmetano separisanje, a ujedno i dovoljne količine uglja za tržište.

Iako je ove godine potpisan nešto drugačiji Ugovor sa JP „Elektroprivreda BiH“ i smanjene količine isporuke uglja za TE Tuzla, ukupni plasman proizvedenih količina uglja za sada nije upitan. Isporuka je proširena na nove kupce, a u toku su i pregovori sa TE Kakanj i Soda, za koju će se u narednom periodu isporučiti probne količine uglja. Očekivanja su da se ubrzo potpišu ugovori o isporuci, te dodatno stabilizuje plasman separisanog uglja.