Novi Kolektivni ugovor iz oblasti rudarstva potpisan je početkom decembra u Sarajevu između Vlade FBiH i Sindikata rudnika. Rok trajanja Ugovora je 18 mjeseci s tim da se isti može produžavati ukoliko na njega ne bude primjedbi.

Potpisani Kolektivni ugovor ima za cilj poboljšati standard preko 12.000 rudara na području Federacije BiH. Iz tog razloga i ovaj put u njega je uvedeno niz novina. Jedna od njih je i povećanje radne satnice sa 2,40 KM na 2,50 KM, kao i povećanje otpremnine za odlazak u penziju sa dosadašnjih pet na šest prosječnih plata preduzeća ostvarenih u prethodna tri mjeseca.

Novina u Ugovoru je i poglavlje solidarnosti po kojem je poslodavac dužan da primi u radni odnos jednog člana porodice smrtno stradalog rudara. Utvrđeno je da radnik koji u preduzeću radi 35 godina, a zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti obavljati zadate poslove, može biti raspoređen na drugo radno mjesto, ali da mu se pri tome ne mijenja visina plate utvrđena prethodnim rješenjem.

Došlo se do kompromisnog rješenja i kada je u pitanju promjena radnog vremena, prema Ugovoru radna sedmica traje 40 sati, a puno radno vrijeme 8 sati.

Pozitivni iskoraci novog Kolektivnog ugovora dovode do poboljšanja i kada je u pitanju prevoz radnika. Regulisano je da radniku pripada pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla u skladu sa Ugovorom o radu i Pravilnikom o radu preduzeća.

Uvedena je i jubilarna nagrada za Dan rudara koja se zasniva na vrednovanju proizvodnog rada rudara, a regulisana je Pravilnikom o radu rudnika. U Kolektivni ugovor unešena je i odredba o formiranju zajedničke komisije Sindikata i poslodavaca koja će po potrebi tumačiti pojedine odredbe ovog Ugovora, kao i to da će predstavnici Sindikata od sada prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora

Predsjednik Samostalnog sindikata rudara FBiH dr. Safer Mušanović ocijenio je potpisani Ugovor iz oblasti rudarstva jednim od najboljih u poslijednjih 25 godina, rekavši da je on rezultat kvalitetnog dogovora, kompromisa i intenzivnog rada svih učesnika u pregovorima. Zahvalio se sindikalnim partnerima i svima koji su omogućili postizanje dogovora.

Novi Kolektivni ugovor je kompromisno rješenje kojim su u velikoj mjeri zadovoljeni zahtjevi radnika, zaštićena osnovna i dodatna prava, te obezbijeđeni najbolji uslovi za zaposlenike ovog sektora.