Završena je 2016. godina i svedeni računi, da li se ona po Vašem mišljenju uspiješna poslovna godina za rudnik „Banovići“, te kakve su najave za tekuću godinu?

Protekla 2016. godina svakako je bila još jedna u nizu uspiješnih poslovnih godina kada je u pitanju rudnik „Banovići“ što su potvrdili na sjednici Nadzornog odbora i izvršni direktori ovog dioničkog Društva. I pored brojne problematike, koja se susreće u rudarskom poslu, godina se može okarakterizovati pozitivnom skoro po svim elementima mjerljivosti. Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat, izvršeni su poslovi velikog dijela investicija, isplate svih poreza i doprinosa koji su zakonima određeni. Urađeno je otkrivke 17,63 % iznad plana, dok je eksploatisano, prerađeno i prodato 1.564.537 tona separisanog uglja.

Jedna od stvari koja je pozitivno obilježila 2016. godinu je okončanje isplata tužbi po kolektivnom ugovoru, koje su ovo Društvo teretile za oko 55 miliona KM. I uprkos tome finansijski rezultat na kraju svake godine je pozitivan što je dokaz uspješnog rada Uprave, svih zaposlenika kao i drugih organa upravljanja Društva. Sve ovo nam govori da je RMU „Banovići“ d.d. Banovići dobro organizovan, stabilan, funkcionalan sa jasnom vizijom razvoja i domaćinskog poslovanja.

U novu 2017. godinu Uprava je krenula sa većim ali realnim planovima, koje smo kao Nadzorni odbor podržali a Skupština usvojila. Planirano je proširenje djelatnost i veći investicioni zahvati u razvoju RMU Banovići.

Obzirom da je Rudnik krenuo u jednu ozbiljnu investiciju izgradnje termoelektrane u Banovićima kakve su prognoze i kada se konačno može očekivati zakopavanje kamena temeljca?

Termoelektrana u Banovićima sigurno je jedan od strateški potrebnih i ekonomsko opravdanih projekata u Bosni i Hercegovini. Redovno pratimo sve aktivnosti vezane za realizaciju ovog projekta i usudim se reći da je ovo jedan složen proces koji će Uprava ovog društva, zajedno sa ostalim organima društva, sigurno dovesti do izgradnje i puštanja u rad. Očekivati je da se krajem ove godine položi kamen temeljac i ubrzo poslije toga počne sa izgradnjom.

Važnost projekta izgradnje TE Banovići prepoznali su svi u Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi u Tuzlanskom kantonu, Općini Banovići ali i bližem i širem okruženju naše države BiH. Svi oni vide svoju poslovnu šansu kroz izgadnju TE Banovići. Posebno je važno da je ovaj projekat po svim elementima ekonomski održiv i prihvatljiv za investitore ali i za organe vlasti u BiH kao i za RMU Banoviće. Izgradnjom TE Banovići, država BiH će imati stabilnost u proizvodnji električne energije kao i mogućnost većeg razvoja industijske proizvodnje.

Dugi niz godina kao dio tima svjedočili ste razvoju ovog Društva, koji su ključni faktori uticali na stvaranje ovakvog uspjeha i šta je to što RMU „Banovići“ čini drugačijim od ostalih rudnika?

Obzirom da sam od 2004. godine u sastavu Nadzornog odbora RMU „Banovići“ d.d. Banovići svjedok sam i učesnik brojnih odluka koji su rudnik Banovići učinili najuspješnijim preduzećem u FBiH sa ostvarenim pozitivnim rezultatima više od jedne decenije. Od 2004. godine počela je borba (društvena, politička, privredna, ekonomska, fizička i sindikalna) za stvaranje najboljeg brenda u rudarstvu i u BH privredi.

Ono što pravi posebnu razliku između rudnika „Banovići“ i ostalih rudnika je izbor kvalitetnih kadrova u Upravu Društva kao i kvalitetna organizacija Rudnika. Uprava Društva zajedno sa ostalim zaposlenicima, za razliku od svih drugih rudnika u FBiH, ima domaćinski i pozitivan poslovni odnos u svom radu sa jasnom vizijom razvoja i budućnosti. Pokazalo se veoma pozitivno što je birana Uprava (sa manjim izmnjenama) u više mandata. Kontinuitet u radu ove Uprave je postao prepoznatljiv u našoj državi BiH ali i širem regionu. Ispunili su skoro sve zadate strateške ciljeve. Uvijek treba imati u vidu da su nabolji resursi ljudi, u ovoj Općini i Rudniku to je posebno prepoznatljivo. Kvalitetni, obrazovani i uspješni ljudi udruženi u projekciju svoje budućnosti su snaga koja sigurno donosi rezultat. Iz tog razloga Općina Banovići i RMU „Banovići“ su prepoznatljivi na Balkanu.

U drugim općinama i rudnicima pa i u rudniku „Kakanj“ stanje je složenije, kadrovski potencijal nije pravilno korišten, a česte promjene Uprave sa sobom su nosile i česte promjene razvojnih planova kao i različite načine poslovne politike. Svi rudnici u FBiH imaju šta naučiti od RMU „Banovići“. Opšte pravilo za svu privredu u BiH a posebno rudarsku je slijedeće: formula za uspjeh u poslovanju je u Banovićima, dođite i naučite od uspješnih kako pozitivno i odgovorno poslovati u BiH.

U kojoj mjeri je realizovan plan rada Nadzornog odbora za 2016. godinu i kakvi su planovi za tekuću godinu?

Tokom 2016. godine intenzivirali smo rad Nadzornog odbora, održali 28 sjednica na kojima su razmatrana tekuća pitanja poslovanja ali i donešen veliki broj odluka ključnih za preduzeće. Veza su uglavnom za poslovanje preduzeća, dok su donošene i odluke koje su se ticale daljnjeg toka projekata i razvoja rudnika. Članovi Nadzornog odbora su u svakom momentu bili upoznati sa dešavanjima i poslovanjem preduzeća.

U suštini u protekloj 2016. godini urađen je jedan odličan posao u potpunosti su realizovani svi planovi nadzornog odbora za 2016. godinu. Plan rada nadzornog odbora će i u 2017. godini biti veoma dinamičan. Planirali smo održati 26 sjednica i organizovati tri Skupštine Društva.

Kakav je odnos Uprave Društva, Sindikata i Nadzornog odbora?

To je jedan korektan i zakonima definisan odnos. Postoje jasno definisane nadležnosti i praktično svako radi svoj posao u okvirima svoje nadležnosti. Veoma je prisutno međusobno uvažavanje i zajednička saradnja. Timski rad, uvažavanje i saradnja su ključ poslovanja svakog preduzeća, a ovdje je to u potpunosti zadovoljeno. Zahvalio bi se članovima Uprave Društva i Sindikata rudara RMU „Banovići“ na saradnji i poslovima na osnovu kojih smo u mogućnosti ostvariti zadate zajedničke ciljeve.

Da li je usvojeni Zakon o radu zadovoljio očekivanja poslodavaca i radnika?

Veliki trud je uložen da se dobije ono najbolje za radnike, ali kada su u pitanju pregovori dvije strane uvijek se mora pronaći odgovarajući kompromis. Nakon svih preispitivanja i razmatranja donešena je jedna ispravna odluka, kojom mogu biti zadovoljni i radnici i poslodavci. U velikoj mjeri zaštićena su prava radnika.

Kako se isplata tužbi po starom Kolektivnom ugovoru odrazila na poslovanje Društva, Vaš komentar na sklopljeni Granski ugovor, koliko ste zadovoljni postignutim rezultatima?

Što se tiče tužbi po starom granskom ugovoru one su isplaćene i Rudnik je svih godina poslovao u plusu nažalost onih koji su imali drugačija djelovanja i razmišljanja. Prethodna 2016. godina značajna je i po usvajanju Granskog kolektivnog ugovora. Ugovor je urađen na zadovoljstvo sindikata i Vlade FBiH nadam se da neće biti potrebe za njegovim daljnjim izmjenama.

Kakav je standard rudara u BiH?

Mišljenja sam da standard rudara nikad nije dovoljno dobar, uvijek treba raditi na njegovom poboljšanju. Treba imati u vidu da su to ljudi koji obavljaju jedan od težih i zahtjevnijih poslova. O njima se treba pričati i prije i poslije 21. decembra. Mora se pričati i pominjati svakog dana. Postoje rudnici u kojima nisu zadovoljeni ni osnovni sigurnosni uslovi i na tome se posebno mora raditi. Rudari moraju sami a svako u svom radnom okruženju više posvećivati pažnje sigurnosti na radu. Rudari se moraju stalno obučavati, obrazovati i vježbati kako da ispravno rade (bez povreda) i da taj rad bude dobro plaćen. Siguran sam da rudari mogu i moraju dobro živjeti od svoga rada. Poboljšanje uslova rada i životnog standarda rudara treba biti prioritet svih zaposlenih rudara, Uprave i svih organa upravljanja Društva.