Nakon više od godinu dana intenzivnih pregovora sa kineskom ICBC bankom konačno je usaglašen i parafiran Ugovor o finansiranju 85% projekta izgradnje termoelektrane u Banovićima blok 1 snage 350MW. To je krajem prošle sedmice potvrdila Uprava Društva i Nadzorni odbor dajući saglasnost na Ugovor.

Pregovore je vodila Stručna komisija Rudnika zajedno sa pravnim, tehničkim i ekonomskim konsultantima (Wolf Theiss d.o.o. Sarajevo, KPMG B-H Zagreb i VPC GmbH Njemačka) na više lokacija, kako u BiH tako i u Kini. Neprestalna elektronska komunikacija, kao i neposredni sastanci rezultirali su da se dvije strane na obostrano zadovoljstvo dogovore do najsitnijih detalja finansiranja projekta.

Slijedeći korak kada je u pitanju finansiranje projekta jeste usaglašavanje Ugovora o finansiranju 15% vrijednosti projekta, koji se vodi sa domaćim bankama na čelu sa Unicredit bankom i trebao bi biti dogovoren u toku slijedeće sedmice.

Na sjednici Uprave i Nadzornog odbora Rudnika saglasnost su dobili i Ugovor o vođenju i održavanju bloka na period od tri godine i Ugovor o Strateškom partnerstvu.

Ugovor o vođenju i održavanju bloka usaglašen je sa kineskom kompanijom Dongfang Electric Corporation, a pored vođenja i održavanja bloka definiše obuku i usavršavanje radnika buduće termoelektrane, te obavljanje godišnjih remonta. Ugovor bi se trebao potpisati na tri godine sa mogućnošću eventualnog produženja.

Kada je u pitanju Ugovor o Strateškom partnerstvu on sadrži sve elemente EPC Ugovora, Ugovora o održavanju i vođenju bloka, te tehničke i tenderske dokumentacije.

Nakon usaglašavanja i parafiranja Ugovora o finansiranju 15% vrijednosti projekta svi ugovori biće poslani na razmatranje i usvajanje Vladi FBiH i na oba doma Parlamenta BiH i već u julu mjesecu očekuje se konačan odgovor i izdavanje garancije.

Kineska kompanija (DEC) otpočela je izradu glavnog projekta, a po završetku pripremnih radova, geomehaničkog istraživanja terena i izrade Elaborata biće stečeni uslovi za pristupanje završnoj fazi izrade glavnog projekta.

Kada je u pitanju stručni tim okupljen oko projekta izgradnje termoelektrane, trenutno rade na odabiru „Inžinjera“ – organa koji će voditi nadzor nad projektovanjem, gradnjom i proizvodnjom opreme u BiH i inostranstvu.