TEŠKA FINANSIJSKA SITUACIJA U PREDUZEĆU POSLJEDICA JE NEKONTROLISANOG KREDITNOG ZADUŽENJA I NERACIONALNOG PRISTUPA TROŠENJU SREDSTAVA

Razgovor sa članom novoimenovane Uprave, v.d. izvršnim direktorom za ekonomske poslove Ibrahimom Demirovićem, započeli smo analizom finansijskog položaja preduzeća. Obzirom da je uposlenik ovog Društva već 20 godina upoznat je sa poslovnom problematikom svih ovih godina, tako da je preuzimanjem pozicije vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomske poslove bio u potpunosti svjestan velike uloge i odgovornosti u poslu.

-Osnova i glavni cilj svega je dobra proizvodnja, a dužnost svih nas, pa i ekonomskog sektora, jeste da se proces proizvodnje odvija neometano, bez poremećaja i zastoja. Da bi se to postiglo potrebno je obezbijediti finansijska sredstva za naftu, eksploziv, rezervne dijelove za opremu i sl., odnosno obezbijediti da u svakom momentu postoje finansijske mogućnosti za nabavku najpotrebnije opreme i rezervnih dijelova. Međutim, ukoliko pravilno ne upravljamo finansijama, ne držimo balans uloženog i dobijenog imamo negativne efekte poslovanja.

Uđe li se u suštinu problema i analizu učinjenog u prethodnom periodu, situacija je prilično zabrinjavajuća. Sa aspekta buduće likvidnosti Rudnik je u nepovoljnoj poziciji jer pored redovnih obaveza treba izmiriti i obaveze iz prethodnog perioda i plaćati kredite koji su uzeti ranijih godina, a ti isti krediti će nas pratiti do 2030. godine tj. narednih 10 godina predstoji nam servisiranje tih kredita i u tom periodu nemamo pravo na grešku. Problem ne kontrolisanog investiranja uz veliki porast obaveza u prethodnom periodu ima za posljedicu organičen pristup drugim izvorima sredstava, što će za dugoročnu posljedicu imati smanjenje obima potrebnih invesiticija, smanjenje produktivnosti i slabljenje pozicije konkurentnosti.

- Trenutno najveći problem je tekuća likvidnost, obzirom da smo zatekli dugovanja po kratkoročnom Overdraft i Revolving kreditu u iznosu od 9 miliona KM, što nam ne ostavlja prostor za finansiranje tekućih obaveza korištenjem odobrenog minusa po tekućem računu. To često zna dovesti do određenih problema u finansiranju tekućih obaveza, ali i pored svega, pronašli smo način i u ovom periodu uspijeli uplatiti sve obaveze prema državi, dobavljačima i radnicima - kaže izvršni direktor za ekonomske polsove.

Rudnik Banovići u svojoj historiji nikada nije imao veća kreditna zaduženja. Trenutno stanje dugovanja po kreditima iznosi 49.333.543,00 KM.

- Činjenica je da smo kreditno prezaduženi. Osim visokog iznosa kredita problem predstavlja i što dobar dio njih u kratkom vremenskom periodu dolazi na naplatu. Iznos od 4.300.000,00 KM kreditorima smo dužni isplatiti do kraja ove godine, kao i pomenute kredite Overdraft i Revolving. Rok za plaćanje kredita u iznosu od 36 miliona KM je period 2021-2029. godina.Trenutno se za otplate kredita i kamata na mjesečnom nivou izdvaja 730 hiljada konvertibilnih maraka. Ugovori za pomenute kredite potpisani su 2018. i 2019. godine a iskorišteni su za nabavku bagera, damper kamiona, te za projekat izrade transportnog sistema na PK “Turija”. Iscrpljene su gotovo sve mogućnsoti daljnjeg zaduživanja, jer je za obezbjeđivanje pomenutih kredita data sva nabavljena oprema i objekti poput Direkcije, Zlače i Platoa na Bešinu, kaže izvršni direktor za ekonomske poslove, te iznosi pokazatelje o ozbiljnosti situacije.

- Koliko je situacija ozbiljna i koliko se nije vodilo računa pri sklapanju ugovora i trošenju novca, govori podatak da je bivša Uprava prilikom preuzimanja dužnosti 2004. godine zatekla kreditne obaveze u iznosu od 9.100.000,00 KM, a ostavila je kreditna zaduženja od 50.000.000,00 KM i doprinose 11.4000.000 KM, kao i sklopljene investicione ugovore u vrijednosti oko 20 miliona KM za koje nije obezbijedjena finansijska konstrukcija i za koje ćemo se morati dodatno kreditno zadužiti 20.000.000,00 KM.

Pokrenute procedure obezbjeđenja sredstava za finansiranje potpisanih ugovora za nabavku Odlagača za transportni sistem na PK „Turija„

Kada je u pitanju obezbjeđenje sredstava za finansiranje ranije sklopljenih ugovora vezanih za nabavku odlagača i veznog transportera za izgradnju transportnog sistema na PK „Turija“ u vrijednosti od 15.500.000,00 KM, nova Uprava je već pokrenula određene procedure i postupke u iznalaženju riješenja.

- Sigurno je da moramo ići u dodatna kreditna zaduženja kako bi finansirali navedene ugovore. Vezni transporter za PK”Turija” pokušat ćemo finansirati iz vlastitih sredstava, mada i u ovom slučaju ne treba isključiti mogućnost kreditnog zaduženja. – navodi izvršni direktor za eknomske poslove.

Problem će predstavljati i drugi ugovori koji su usko vezani za funkcionisanje proizvodnog procesa, kao što su ugovori o nabavci damper guma i rezervnih dijelova za damper kamione u iznosu od 3.700.000,00 KM. U toku su i postupci za nabavku 4 buldozera i jednog gredera procjenjene vrijednosti oko 4.700.000,00 KM, koji će na naplatu stići 2021. godine.

-Moja primarna odgovornost zajedno sa ostalim članovima Uprave jeste ulaganje dodatnih napora kako bi prije svega održali likvidnost, osigurali proizvodni sistem i stvorili pozitivne efekte u vidu investicija, zaposlenosti, razvoja preduzeća i boljeg standarda radnika - kaže Demirović.

Zaostala dugovanja Rudnika mogla bi se negativno odraziti na poslovanje u ovoj godini.

Kada su u pitanju zaostale obaveze Rudnika i tu postoji prilično dug spisak obaveza sa kratkim rokom izvršenja. Obaveza plaćanja posebne vodne naknade za zagađivanje voda u iznosu preko 4.800.000,00 KM stoji neriješena već 6 godina, zbog čega je pokrenut i inspekcijski nadzor od strane Porezne uprave FBiH.

- Jako malo je učinjeno u prethodnom periodu po pitanju plaćanja naknade za zagađivanje voda, a ukoliko bi se sada krenulo u riješavanje tog problema došlo bi do negativnog poslovanja Društva u ovoj godini - navodi direktor za ekonomske poslove.

Dugovanja po osnovu Doprinosa za zdravstveno osiguranje i Doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koja datiraju iz 2008 godine i iznose 11.400.000,00 KM Zakonom o konsolidaciji Rudnika u FBiH iz 2008. godine, riješena su sklopljenim Sporazumima o izmirenju potraživanja do 31.12.2027. godine, sa Fondovima i Službama za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje.

Negativan efekat na sveukupnu sliku stanja imaju i nenaplaćena potraživanja od kupaca i velike zalihe u magacinima

Milionski iznosi koji se ne mogu naplatiti datiraju iz ranijih godina.

Sumljiva, sporna i utužena potraživanja, preobimne zalihe i veliki broj sudskih sporova koji se vode protiv Društva, problemi su koji godinama unazad opterećuju ovo preduzeće. Pomenuta potraživanja datiraju još iz ratnog perioda po osnovu funkcionisanja energetskog sistem u ratnim uslovima.

- Ukupna potraživanja Rudnika iz ratnog perioda iznose 11 miliona KM, potraživanja od Fabrike Sode Lukavac iz 2004. godine iznose 4.424.000,00 KM i FK Budućnost Banovići u iznosu od 1.493.000,00 KM. Za sva pomenuta potraživanja prema zakonskim propisima trebalo je izvršiti rezervisanje troškova, ali to nije učinjeno. To je kao i obimne zalihe i sudski sporovi ostavljeno novoj Upravi u naslijeđe - navodi Demirović.

Da bi se zadržao zadovoljavajući stepen finansijskih troškova neophodno je provesti mjere štednje, racionalizacije i izbjegavanja nepotrebnih troškova.

- Mi planiramo izvršiti analizu troškova kako bi utvrdili da li i u kojoj mjeri ima neracionalnog trošenja. U budućem periodu „rasipanja“ neće biti, a kontrolu ćemo pojačati u svim segmentima. Otpočeli smo analizu sveukupnog stanja i evidentno je da se posebna pažnja mora obratiti na nabavke i samo pokretanje naloga za nabavu kao i prijem robe u magacine, obzirom na velike zalihe u magacinima koje iz godine u godinu rastu. Prioritet je zaustaviti nepotrebno trošenje teško zarađenog novca i uspostaviti kontrolu nabavke roba, repromaterijala i rezervnih dijelova, što u konačnici znači smanjenje zaliha.

Takođe smo utvrdili da postoje određena radna mjesta za koja se neopravdano izdvajaju značajna sredstva za plaće i naknade, a ista ne daju potreban doprinos poslovanju Društva. Ono što moram naglasiti jeste da proizvodni radnici nemaju razloga za brigu kada je u pitanju iznos njihovih trenutnih zarada, jer oni neće biti predmet korekcije.

Dosadašnji sistem određivanja plata i naknada, velika razlika u zaradama, te selektivno nagrađivanje jednih te istih radnika je bilo krajnje nepravedno i taj segment poslovanja će se sigurno promijeniti. Racionalizacijom nepotrebnih naknada i materijalnih troškova stvorit će se višak sredstava koji će biti usmjeren na povećanje standarda radnika - ističe Demirović.

Takođe navodi da je ovoga puta na čelu Društva uprava čiji potezi su transparentni i koja otvoreno govori kako o problemima, tako i o dobrim stvarima poslovanja.

- Ne smijemo bježati od činjenica, moramo se suočiti sa stvarnim stanjem u Društvu i moramo biti zabrinuti za njegovu, odnosno našu budućnost. Činjenice na terenu i finansijski podaci govore da je situacija loša, ali uz podršku Vlade FBiH i svih zaposlenih Uprava u relativno kratkom roku može stabilizovati trenutnu situaciju.

Vlasnik kapitala upravlja ovim Društvom a radnici rade za platu i pripadajuće naknade, oduvijek je tako bilo. Iz tog razloga ne vidim potrebu da među radnicima budu narušeni međuljudski odnosi i da ih neko koristi za svoje političke interese. Takvom ponašanju u ovom Društvu nema mjesta. Ovo je privredno predueće čija je dužnost da ostvaruje dobre poslovne rezultate i izmiruje redovno svoje obaveze prema državi dobavljačima i radnicima. Od svih nas očekuje se da odgovorno obavljamo svoje radne zadatke i da se prema preduzeću odnosimo domaćinski, jer je to imovina svih nas.

I iz tog razloga okupimo se svi oko zajedničkog cilja postizanja planiranih proizvodnih i poslovnih rezultata, na osnovu čega ćemo moći obezbijediti ne samo sigurnost naših plata i naknada, nego i njihovo povećanje - poručuje na kraju izvršni direktor za ekonomske poslove.

Rudnik je u prethodnih 5 mjeseci tekuće godine, ostvario prihod od 61.252.150 KM, dok je ostvaren ukupan rashod u visini od 61.030.715 KM, tako da je za pomenuti period iskazan pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 221.435 KM. Izmirene su sve obaveze prema radnicima, kao i obaveze za poreze i doprinose. U ovom pogledu rezultat je zadovoljavajući, ali ukoliko se želi zadržati pozitivan trend poslovanja potrebno je proizvoditi što više kvalitetnog uglja, maksimalno se angažovati, a svi zajedno manje trošiti i štedjeti u svim segmentima poslovanja.