NAKON VIŠE OD 30 GODINA ZAMIJENJENA MAŠINA TALOŽNICA ZA KRUPNE KLASE

Posljednjih nekoliko godina na pogonu „Separacija“ intenzivno se ulaže u opremu i nastoji se ići u korak sa savremenim načinom oplemenjivanja uglja kroz konstantne nabavke i zamjene postojećih postrojenja, a sve u cilju ostvarenja pouzdanijeg tehnološkog procesa.

Jedno od najvećih investicionih ulaganja u 2018. godini je nova mašina taložnica za krupne klase u vrijednosti oko 2 miliona KM, koja je zamijenila već postojeću mašinu staru preko trideset godina. Dijelovi za mašinu pristigli su krajem mjeseca marta ove godine kada su utvrđeni zadaci, određeni neposredni nosioci poslova i rok montiranja. Po dobro urađenom planu i angažovanjem velikog broja radnika u vlastitoj režiji 02. aprila na dijelu za krupne klase počeo jedan od značajnijih zahvata u posljednjih nekoliko godina.

Radnicima "Separacije" tokom trajanja zamjene mašine podršku su davali bravari i varioci sa drugih pogona Rudnika, koji su zajedničkim snagama posao obavili planiranom dinamikom u roku od 22 dana. Slična intervencija rađena je i prije osam godina kada je potpuno zamijenjena i mašina taložnica za sitne klase, te sada dvije nove mašine garantuju veći stepen sigurnosti i nesmetane proizvodnje svih asortimana uglja potrebnih tržištu.

Uporedo sa zamjenom mašine taložnice radilo se i na drugim zahvatima na liniji za krupne klase koja nije bila dio tehnološkog procesa. Izvršena je zamjena dva vibraciona sita 231 i 236, sanacija trakastih transportera, zamjena dotrajalih valjaka, kao i sanacija postrojenja na kojima su uočeni određeni nedostaci. Posao je bio fizički naporan ali sve vrijeme je postojala svjesnost radnika o značaju ovih radova, te su dali maksimum i poslove obavili u zadatom roku bez narušavanja ostvarenja planirane proizvodnje uglja i težih povreda radnika.

Početak tekuće godine na „Separaciji“ obilježen je zamjenama staroga za novo, odnosno otklanjanjem nedostataka u tehnološkom procesu. Poseban osvrt bio je na rješavanju problema na presipnim mjestima sa 142 na 145, koja su zamjenjena novim. Zamijenjen je i viseći bunker sa 138 na 140, instaliran sistem otprašivanja, odnosno obaranja prašine u objektu suhog odsijavanja, te ugrađena stakla radi povećanja sigurnosti i zaštite radnika.

Na pogon su u međuvremenu stigle i dvije nove miniutovarne mašine koje će sa već postojeće dvije biti angažovane na čišćenju pogona i postrojenja. Praksa je pokazala da one osim što olakšavaju rad na čišćenju mjenjaju i veliki broj ljudi na ovim poslovima.

Izvršena je i dugo najavljivana nabavka 4 energetska trafoa koji su već u martu zauzeli mjesta dotrajalih trafoa, čime je osigurana pouzdanost napajanja svih strojeva u „Separaciji“. Poslije zamjene mašine taložnice i odrađenog velikog posla na drugim postrojenjima s pravom se može očekivati stabilno stanje na pogonu.